ALGEMENE VOORWAARDEN Padelverlichting

Artikel 1: Definities

Padelverlichting: VVS Lighting B.V. handelend onder de naam VVS Lighting B.V. , Padelverlichting.nl en Padelverlichting
Klant: de wederpartij van Padelverlichting.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Padelverlichting en Klant.
Partijen: Padelverlichting en Klant.
Schriftelijk: door middel van een door Partijen ondertekend document, een brief, telefax of e-mailbericht.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid Voorwaarden

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en Overeenkomsten van Padelverlichting.

2.2 Andersluidende Voorwaarden zijn niet van toepassing.

2.3 Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van de Voorwaarden of de Overeenkomst laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Nietige of vernietigde bepalingen worden vervangen door geldige bepalingen die de strekking van die nietige of vernietigde bepalingen zo goed mogelijk benaderen.

2.4 Afwijkingen van de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.5 Indien de Overeenkomst en de Voorwaarden onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 3: Aanbiedingen en Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Padelverlichting zijn vrijblijvend.

3.2 Een Overeenkomst komt alleen tot stand indien Padelverlichting een order/bestelling/opdracht van de Klant schriftelijk aanvaardt en/of met de levering c.q. uitvoering daarvan aanvangt.

3.3 Kennelijke (schrijf)fouten en/of vergissingen op de website(s) en/of in de aanbiedingen van Padelverlichting binden Padelverlichting niet.

Artikel 4: Prijs

4.1 De door Padelverlichting en/of haar leveranciers opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering af-fabriek conform Incoterms en exclusief de door Klant te betalen omzetbelasting, heffingen van overheidswege, verzend-, vervoer-, export-, verzekerings-, laad-, verpakkings-, rembours- en administratiekosten, geldend op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. Onder “fabriek” wordt verstaan het bedrijfsterrein van Padelverlichting. Alle door Padelverlichting genoemde prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.

4.2 Indien tussen de datum van de door Padelverlichting gedane aanbiedingen en/of de Overeenkomst en de leveringsdatum één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Padelverlichting gerechtigd de geoffreerde of overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

4.3 Padelverlichting is gerechtigd de kosten van duurzame verpakkingsmaterialen apart in rekening te brengen. Deze kosten worden gecrediteerd nadat Klant de verpakkingsmaterialen onbeschadigd heeft geretourneerd.

4.4 Indien de aard, omvang en inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op grond van een verzoek van Klant of van bevoegde (overheids-)instanties, wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor hetgeen is overeengekomen en kan een verhoging van de prijs noodzakelijk zijn. Padelverlichting zal hiervan zoveel als mogelijk vooraf een prijsopgaaf doen. In een dergelijk geval is Padelverlichting gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat Klant akkoord is gegaan met de voor de gewijzigde uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden. Een en ander levert geen wanprestatie van Padelverlichting op en geeft Klant niet het recht de Overeenkomst te beëindigen of zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

Artikel 5: Levering en uitvoering Overeenkomst

5.1 Levering van zaken c.q. montage/installatie van deze zaken geschiedt aan c.q. op het adres van Klant, tenzij Partijen anders overeenkomen. Vervoer en verzending van deze zaken geschiedt op een door Padelverlichting te bepalen wijze en voor rekening en risico van Klant.

5.2 Indien Klant (i) weigert door Padelverlichting te leveren zaken af te nemen of (ii) levering c.q. montage/installatie van deze zaken op het door Klant opgegeven adres onmogelijk is of (iii) nalatig is met het verstrekken van de voor levering c.q. montage/installatie noodzakelijke informatie of instructies, is Padelverlichting gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van Klant op te slaan. Indien Klant niet binnen twee maanden afneemt, is Padelverlichting gerechtigd deze zaken aan een derde te verkopen dan wel te vernietigen. De hieraan verbonden kosten en hieruit voortvloeiende schade zijn voor rekening van Klant.

5.3 Door Padelverlichting opgegeven termijnen voor levering en/of montage/installatie zijn indicatief en niet fataal. Overschrijding van deze termijnen geeft Klant geen recht op ontbinding van de Overeenkomst, opschorting van zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen of schadevergoeding.

5.4 Padelverlichting is gerechtigd zaken in gedeelten te leveren c.q. te monteren/installeren.

5.5 Padelverlichting e is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Padelverlichting is gerechtigd door genoemde derden gehanteerde aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens Klant te aanvaarden.

Artikel 6: Onderzoek, reclames

6.1 Klant dient op het moment van (op)levering te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde in overeenstemming is met de Overeenkomst. Zichtbare gebreken, tekorten en afwijkingen dienen op de vrachtbrief/pakbon te worden vermeld en binnen 24 uur na (op)levering schriftelijk en en gemotiveerd bij Padelverlichting te worden gemeld.

6.2 Gebreken die ten tijde van de (op)levering redelijkerwijs niet door Klant hadden kunnen worden geconstateerd, moeten terstond, doch uiterlijk binnen 8 werkdagen nadat Klant hiermee bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn schriftelijk en gemotiveerd bij Padelverlichting worden gemeld.

6.3 Bij overschrijding van de in artikel 6.1 en 6.2 genoemde termijnen vervallen alle aanspraken van Klant jegens Padelverlichting.

6.4 Indien Klant tijdig reclameert, blijft Klant verplicht tot afname en betaling van de door Padelverlichting te leveren diensten en zaken.

6.5 Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Padelverlichting worden geretourneerd, in welk geval deze zaken in onbeschadigde staat, inclusief bijbehorende documentatie en in de originele verpakking middels een door Padelverlichting te verstrekken retourformulier aan Padelverlichting dienen te worden verzonden. Retournering geschiedt voor rekening en risico van Klant.

6.6 Speciale bestellingen en onderdelen/zaken afkomstig uit overzeese landen en niet EU-landen kunnen niet geretourneerd worden, aangezien Padelverlichting deze zaken nimmer aan haar leverancier kan retourneren.

6.7 Reclame is niet mogelijk op basis van zet-, druk- of schrijffouten in de door Padelverlichting gehanteerde c.q. aan Klant verstrekte catalogi, aanbiedingen en prijslijsten.

6.8 Alle rechtsvorderingen van Klant jegens Padelverlichting verjaren na afloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop zij opeisbaar zijn geworden.

Artikel 7: Modellen, afbeeldingen, omschrijvingen

7.1 Alle op de website(s) en/of in digitale en/of gedrukte documentatie en advertenties van Padelverlichting opgenomen afbeeldingen, modellen, getallen,  maat- en gewichtsopgaven en overige omschrijvingen worden getoond c.q. verstrekt bij wijze van aanduiding en kunnen niet worden geacht (volledig) overeen te stemmen met de door Padelverlichting te leveren zaken. Klant kan hieraan geen rechten ontlenen. Tenzij anders overeengekomen, geldt dit ook voor aan Klant getoonde proefmodellen.

7.2 Door Padelverlichting op verzoek van Klant toegezonden proefmodellen kunnen niet worden geretourneerd. Tenzij Partijen anders zijn overeengekomen, worden deze volledig op basis van de cataloguswaarde bij Klant in rekening gebracht.

Artikel 8: Betaling

8.1 Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum op een door Padelverlichting aan te geven wijze, in Euro’s en zonder opschorting, aftrek of verrekening met een vordering die Klant op Padelverlichting heeft of meent te hebben.

8.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Klant in verzuim zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Padelverlichting is in dat geval gerechtigd om zonder nadere aankondiging de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of geheel te beëindigen, zulks met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Padelverlichting voor schade die daardoor mocht ontstaan.

8.3 Bij iedere overschrijding van de betalingstermijn is Klant een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of een gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt.

8.4 Alle redelijke kosten die Padelverlichting maakt in verband met de incasso, in of buiten rechte, zijn voor rekening van Klant.

8.5 In geval van liquidatie, overlijden, faillissement of surseance van betaling of het staken of overdragen van (een belangrijk deel) van het bedrijf van Klant zijn de vorderingen van Padelverlichting op Klant onmiddellijk opeisbaar.

8.6 Door Klant gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste onbetaalde facturen, ook indien Klant vermeldt dat betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door Padelverlichting geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Padelverlichting totdat Klant alle vorderingen die Padelverlichting op Klant heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig heeft voldaan.

9.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op Klant is overgegaan, is Klant niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verhuren, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren c.q. enig ander recht daarop aan derden te verlenen.

9.3 Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Padelverlichting te bewaren.

9.4 Klant verricht al hetgeen noodzakelijk is om de eigendomsrechten van Padelverlichting veilig te stellen. Indien derden (te kennen geven) beslag (te willen) leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop (willen) vestigen of doen gelden, is Klant verplicht Padelverlichting hiervan per omgaande op de hoogte te stellen.

9.5 Klant is verplicht de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen brand, ontploffings- en waterschade en diefstal en zal Padelverlichting op eerste verzoek inzage te geven in de polis van de verzekering. In geval van schade en/of verlies van genoemde zaken is Padelverlichting gerechtigd tot een eventuele uitkering van de verzekeraar. De vordering van Klant tot betaling van genoemde uitkering wordt voor dat geval geacht te zijn gecedeerd aan Padelverlichting -waarbij de Overeenkomst en de Voorwaarden als akte van cessie hebben te gelden- en Klant zal de verzekeraar alsdan mededeling doen van deze cessie en instrueren genoemde uitkering rechtstreeks aan Padelverlichting te betalen.

9.6 ‘v is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd terug te nemen indien Klant de in artikel 9.1 genoemde vorderingen niet voldoet of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Indien Padelverlichting haar eigendomsrechten wenst uit te oefenen, geeft Klant Padelverlichting bij voorbaat onvoorwaardelijk toestemming aan Padelverlichting of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Padelverlichting zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 10: Opschorting en ontbinding

10.1 In geval van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Klant of in geval van één van de in artikel 8.5 genoemde omstandigheden is Padelverlichting gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden dan wel de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zonder dat Padelverlichting verplicht is de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

10.2 Zowel in geval van opschorting als van ontbinding als bedoeld artikel 10.1 zijn alle door Padelverlichting verzonden facturen direct opeisbaar en is Padelverlichting gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de Overeenkomst door haar ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde materialen, grondstoffen en andere zaken dan wel genoemde zaken voor rekening en risico van Klant op te slaan, zulks onverminderd het recht op een volledige schadevergoeding.

10.3 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat zaken niet leverbaar zijn, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat Padelverlichting verplicht is de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 11: Garantie

11.1 Tenzij anders overeengekomen, garandeert Padelverlichting dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp- materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering c.q. montage/installatie dan wel, indien de producent van deze zaken een kortere garantietermijn hanteert, de door producent gehanteerde garantietermijn.

11.2 De onder de garantie vallende gebreken zullen op een door Padelverlichting te bepalen wijze worden weggenomen. Kosten van (de)montage en transport zijn voor rekening van Klant.

11.3 De garantie is niet van toepassing in geval van gebreken als gevolg van:

-oneigenlijk, onzorgvuldig en ondeskundig gebruik en de niet-naleving van onderhouds- en gebruiksvoorschriften;

-normale slijtage;

-(de)montage/installatie, reparatie, wijziging of bewerking van het geleverde door Klant of derden;

– de garantiezegels die door Padelverlichting aangebracht zijn verbroken zijn;

-door Klant aan Padelverlichting verstrekte zaken of werkwijzen, ontwerpen en constructies die op uitdrukkelijke instructie van Klant zijn toegepast.

11.4 De garantie is niet van toepassing op zaken die buiten de EU zijn geleverd, in prijs gereduceerde zaken en tweedehands zaken.

11.5 Reclamering terzake van onder de garantie vallende gebreken dient conform artikel 6.2 van de Voorwaarden te geschieden. Artikel 6.3 is van overeenkomstige toepassing.

11.6 Klant komt geen beroep op de garantie toe zolang Klant niet aan de Overeenkomst voldoet.

Artikel 12: Aansprakelijkheid en Overmacht

12.1 In situaties waarin Klant jegens Padelverlichting recht heeft op schadevergoeding, geldt dat Padelverlichting voor niet meer aansprakelijk is dan voor directe, aantoonbare en werkelijk geleden schade. Padelverlichting is niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, waaronder gederfde winst en door derden geleden schade.

12.2 Padelverlichting is bovendien niet aansprakelijk voor (i) schade als gevolg van de in artikel 11.3 genoemde omstandigheden, (ii) schade die Klant mocht lijden doordat na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat zaken niet kunnen worden geleverd, (iii) schade die het gevolg is van de samenstelling van door Padelverlichting verkochte zaken op zich of de samenstelling van deze zaken met andere zaken, (iv) in geval van buiten Nederland geleverde en/of gemonteerde zaken: schade die Klant mocht lijden doordat deze zaken niet voldoen aan de ter plaatse geldende technische eisen, normen en/of voorschriften en (v) schade voortvloeiende uit door Padelverlichting en/of door haar ingeschakelde derden gegeven adviezen.

12.3 Indien op Padelverlichting enige aansprakelijkheid rust, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Padelverlichting wordt uitbetaald. Indien geen uitkering krachtens die verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag over de laatste 6 maanden, te rekenen vanaf de datum waarop het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan, tot een maximum van € 5.000.

12.4 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen en verweren van Klant jegens Padelverlichting één jaar.

12.5 Klant vrijwaart Padelverlichting tegen aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

12.6 Padelverlichting is in geen geval aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan bedrijfsstoringen, werkstaking, ziekteverzuim van personeel, storingen in of beperkingen van de levering van energie, programmatuur en materialen, stremmingen in het vervoer, brand, explosie, molest, vandalisme, mobilisatie, onlusten, oorlog, in- en uitvoerbeperkingen alsmede alle andere maatregelen van overheidswege die de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk belemmeren, vorst, storm of onwerkbaar weer, overstromingen, iedere verhindering van derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tekortkomingen van hulppersonen, machinebreuk en het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke zaken.

12.7 Padelverlichting kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die nakoming verhindert intreedt nadat Padelverlichting haar verplichtingen had moeten nakomen.

12.8 In geval van overmacht kunnen Partijen de verplichtingen op grond van de Overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer duurt dan twee maanden zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 13: Intellectueel eigendomsrecht

13.1 Alle door Padelverlichting verstrekte of vervaardigde tekeningen, berekeningen, modellen, programmatuur, beschrijvingen en overzichten in documentatie of prijslijsten en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van Padelverlichting, ook indien hiervoor kosten in rekening zijn gebracht. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Padelverlichting mag Klant deze niet kopiëren, openbaar maken of aan derden tonen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

13.2 Indien Klant Padelverlichting materialen ter beschikking stelt met als doel te worden verwerkt in door Padelverlichting te leveren zaken en of ontwerpen dan vrijwaart Klant Padelverlichting uitdrukkelijk tegen eventuele aanspraken van derden uit hoofde van een inbreuk op auteurs- en overige intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

14.2 Alle geschillen tussen Padelverlichting en Klant worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem.

Artikel 15: Diverse bepalingen

15.1 Padelverlichting steeft ernaar om e-mails verzonden naar info@padelverlichting.nl binnen 24 uur te beantwoorden
15.2 Eventuele onjuistheden van door Padelverlichting aan u verstrekte gegevens moet u direct aan Padelverlichting melden, evenals eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan Padelverlichting heeft verstrekt.